+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

Kdo/co je Srdcovkarium

Srdcovkarium z.s. (dříve Na rovině) je spolek (dříve občanské sdružení), které vzniklo s cílem založit a provozovat výchovně vzdělávací centrum sestávající z těchto částí:

 • mateřské centrum
 • mateřská škola
 • základní škola (1. a 2. stupeň)
 • školní družina a školní klub

To vše fungující na následujících principech:

 • partnerství a respektování ve vztazích (viz Respektovat a být respektován.)
 • individuální přístup k dítěti (Montessori práce s didaktickými materiály, širší nabídka činností, několik úrovní náročnosti zpracování, respektování vlastního tempa, různých cest k řešení, potřeb dítěte…)
 • rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti dítěte – plánování učiva, přijímání přirozených a logických důsledků za své jednání, posilování vnitřní motivace (podnětné prostředí, výběr smysluplné činnosti)
 • učení v souvislostech (projektové vyučování), hledání různých přístupů k problému a nazírání problémů z různých úhlů, aktivizující metody výuky (např. Kritické myšlení – samostatné vyhledávání, třídění a kritické vyhodnocování informací, spolupráce, skupinová práce)
 • častá příležitost k otevřené komunikaci (počínaje komunitním kruhem a konče schránkou důvěry)
 • bezpečné prostředí bez zkoušení, soutěžení, srovnávání, známkování – místo toho průběžná individuální diagnostika při práci a prezentacích, sebehodnocení (ústní i písemné), portfolia, popisná zpětná vazba, slovní hodnocení
 • škola jako komunitní centrum – přístup rodičů do výuky, spolupráce na mimoškolních akcích
 • soulad mezi rodinou a školou
 • ohleduplné chování k životnímu prostředí (třídění odpadu, sběrné místo pro drobný elektroodpad).