+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

Program

V programu Montessori pedagogiky nás provází tato východiska

Pamatujeme si:

 • 10% toho, co slyšíme
 • 15% toho, co vidíme
 • 20% toho, co současně vidíme i slyšíme
 • 40% toho, o čem diskutujeme
 • 80% toho, co přímo zažijeme nebo děláme
 • 90% toho, co se pokoušíme naučit druhé

Při této metodě je nutné zachovávat osvědčené principy:

 • připravit prostředí orientované na dítě
 • procházet od jednoduchého ke složitému
 • dát dítěti čas na rozmyšlenou
 • poznávat prostřednictvím všech smyslů
 • dát možnost volby, výběru činností
 • rozvíjet samostatnost a důvěru ve své schopnosti
 • chápat, že dítě má právo říci NE
 • vést k ohleduplnosti k věcem, druhým
 • přecházet od konkrétního poznání k abstrakci
 • věřit dítěti, že to dokáže

Ústřední myšlenky Montessori filozofie jsou:

 • Dítě je tvůrcem sebe sama – dítě samo má rozhodující vliv na svůj vývoj svým „naprogramováním“ a vlastní aktivitou se podílí největší měrou na utváření sebe sama. Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.
 • Pomoz mi, abych to dokázalo samo – není úkolem dospělých formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím dokonce manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.
 • Ruka je nástrojem ducha – Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči – v průběhu každého učení se musejí spojovat tělesné a duševní aktivity. Při osvojování nového učiva, při získávání nových poznatků je třeba vycházet od konkrétního poznání a manipulace s věcmi.
 • Respektování senzitivních (citlivých období) – senzitivní období označují dobu, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby „připravené“ pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita mizí.
 • Svobodná volba práce – dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Úkolem pedagoga je příprava optimálního prostředí a pomůcek. Svoboda však není libovůle, nýbrž má své hranice v životě psychickém i fyzickém. Bez omezení nemůže probíhat seberealizace, vývoj inteligence, rozvoj osobnosti. Cílem pedagogické práce je vést dítě na cestě k nezávislosti, napomáhat v utváření svobodné lidské bytosti. Bylo by nedorozumění chápat svobodu jako ponechání dítěte sobě samému. Svobodné není dítě, které se v jakémkoli prostředí chová tak, jak ho napadne. Je třeba dítěti vytyčit hranice pro jeho činnost.
 • Připravené prostředí – pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.
 • Polarizace pozornosti – dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.
 • Celostní učení – člověk je jednotou tělesného a duševního. Od ostatních živých tvorů se liší duševním životem. V něm spočívá kořen svobody, aktivní aktivity, spontánnosti, možnosti samostatného a svobodného jednání. Duševní život znamená chtění, cítění, myšlení, jednání. Ovlivňuje pohyb, který však zpětně působí na duševní život. Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení.

Základní rysy metody:

 • Vzájemné porozumění.
 • Dětem vždy říkat pravdu.
 • Vztah mezi dítětem, materiálem a učitelem.
 • S dětmi zacházet opatrně, s láskou a obdivem.
 • Děti jsou nejblíže pravdě, musíme si jich vážit.
 • Důležitý je proces, ne výsledek. V procesu se dítě učí, získává vědomosti a dovednosti.
 • Nesoutěžit.
 • Neopravovat, nenapomínat.
 • Žádný nátlak.
 • Mladší děti se učí od starších.
 • Starší učí mladší = opakování i zkouška.